HD Tune 2.55

HD Tune 2.55

EFD Software – Freeware –
ra khỏi 83 phiếu
4 Stars User Rating
Cung cấp các thông tin sau về bất kỳ ổ đĩa cứng được cài đặt hoặc kết nối với hệ thống yout (nếu có):-mô hình ổ đĩa cứng và phần mềm - ổ cứng tính năng; -nhiệt độ hiện tại; -có khả năng để kiểm tra ổ cứng lỗi - cũng có thể chuẩn ổ cứng.

Tổng quan

HD Tune là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi EFD Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.005 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của HD Tune là 2.55, phát hành vào ngày 17/04/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2.55, được sử dụng bởi 94 % trong tất cả các cài đặt.

HD Tune đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của HD Tune đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho HD Tune!

Cài đặt

người sử dụng 1.005 UpdateStar có HD Tune cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản